از آنجا که راه اندازی این محصول باید مطابق با دفترچ راهنما پکیج صورت گیرد، آن را پس از مطالعه برای استفاده های بعدی نگاه دارید.

فقط سرویس کاران واجد شرایط عملیات نصب و راه اندازي اولیه دستگاه را مطابق آخرین قوانین و مقررات فنی، ایمنی و سلامتی کشور انجام می دهند.

فضای کافی در کناره های پکیج جهت دسترسی و چرخش هوا در نظر گرفته شود (حداقل 15سانتی متر از طرفین و 60سانتی متر از جلو.)

از قرار دادن اجاق گاز و هر وسیله قابل اشتعال در زیر دستگاه خودداري نمایید.

شیر آلات آب و گاز قابلیت دسترسي سریع داشته باشند.

دستگاه هاي مولد امواج الکتریکی را از دستگاه دور نگه دارید.

سیم ارت دستگاه را حتماً متصل کنید.

حتماً از محافظ برق مخصوص پکیج استفاده شود .

از نصب دستگاه در سالن پذیرایی، اتاق خواب و حمام اجتناب کنید.

رفع اشکال کابل برق مصرفي پکیج باید توسط افراد متخصص واجد شرایط انجام شود.

بررسي دقیق دریچه و کانال خروجي دود، حصول اطمینان از مسدود نبودن آن و عدم اتصال دودکش سایر وسایل گازسوز به این کانال به عمل آید.

عدم نصب صحیح دودکش باعث نشتي مونو اکسید کربن به محیط، کاهش اکسیژن و خطرات جاني مي گردد .

در صورت عدم استفاده از لوله دودکش دوجداره، تهویه اتاق باید مطابق استاندارد و در محیط، جریان هوا وجود داشته باشد.

از تغییر دادن لوله دودکش و جابجایي دستگاه کاملاً اجتناب کنید.

دقت کنید درنزدیکی محل نصب دستگاه،آبراهی برای خروج آب وجود داشته باشد.

حتماً باید در مسیر ورودی آب سرد، شیر فلکه آب تعبیه و در مدار برگشتی رادیاتورها، فیلتر نصب گردد.

شیر اطمینان یکي از اجزایي است که براي حفظ ایمني دستگاه تعبیه شده است و خروجي آن باید به لوله فاضلاب متصل گردد .

در شرایطي که دماي محیط زیر صفر درجه سانتي گراد است و دستگاه پکیج به برق و گاز وصل نباشد، آب مدار گرمایشي باید به طور کامل تخلیه گردد تا جائیکه درجه فشارسنج دیجیتالی صفر شود.

دقت کنید شیر فلکه گاز روی لوله ورودی گاز، نزدیک پکیج و فیلترنصب شود و پس از نصب از عدم نشتی آن واتصالات مطمئن شوید.

از افزودن هرگونه ماده ضدیخ، ضدرسوب و پوسیدگي به آب مدارگرمایشي درمسیر لوله جداًخودداري نمایید.

بررسي دقیق انطباق محصول با نوع گاز مصرفي به عمل آید. براي اطلاعات بیشتر به برچسب روي کارتن و دستگاه مراجعه نمایید.

در صورت استشمام بوي گاز، وسایل برقي را روشن نکنید وضمن بستن شیر اصلی گاز با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

از تمیزکننده های اسیدي و دستمال هاي زبر جهت تمیزکردن سطح پکیج استفاده نکنید.

توجه داشته باشید که روشن شدن بویلر بدون بستن رویه آن در هر زماني خطرناك است

عملکرد قطعات کنترل کننده دستگاه

سوئیچ فشار هوا :

این سـوئیچ فقـط زمـاني که مسیر تخلیه محصولات احـتراق کاملا باز باشد، به مـشعل اجـازه روشن شدن و جرقه زدن مي دهد

 کلید حرارتي مبدل :

این کلید در زماني که آب موجود در مبدل اولیه بیش از حد گرم شود، جریان گاز مشعل را قطع مي نماید. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن نمودن مجدد آن فقط از طریق رفع اشکال به وجود آمده و سرد شدن آب مدار امکان پذیر خواهد بود

آشکار ساز یونش شعله :

الکـترود حسـگر شعـله امـنیت عمـلیات را در هـنگام بروز اشکال در مسـیر گاز یا احـتراق ناقص مشعل تضمین مي نماید. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن نمودن مجدد آن تنها از طریق رفع اشکال به وجود آمده امکان پذیر خواهد بود.

سنسور فشار آب :

زمـاني که فشـار سیستم به زیر 0/5بار برسـد، این وسـیله دستگاه را خـاموش مي نماید و تا زماني که فشار مدار از طریق شیرپرکن تأمین نگردد، راه اندازي نمي شود. درضمن مطلع باشید اگر فشار سیستم از 3بار بالاتر رود این سنسور فعال شده و از طریق نمایشگر نمایش داده می شود. ( کد خطای )

سوپاپ اطمینان ( 3BARمدار گرمایشي) :

در صـورتي که فشـار آب مـدار گرمایشي به بالاي 3BARبرسد، این سوپاپ فعال شده و با تخلیه آب، فشار مدار گرمایش را تا میزان مناسب کاهش مي دهد

دانلود دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور

 

جهت دانلود دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور کلیک کنید